Privacy Statement

1. PRIVACYBELEID

1.1. Jouw privacy

Onderwatersport Vereniging Gelre-Sub hecht waarde aan jouw privacy en de daarbij horende bescherming van persoonsgegevens. Daarom willen wij je in dit privacybeleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Onderwatersport Vereniging Gelre-Sub persoonsgegevens verwerkt van leden, vrijwilligers, sponsoren, leveranciers, toernooideelnemers, en andere personen waarmee Onderwatersport Vereniging Gelre-Sub een relatie heeft. In dit document worden deze personen aangeduid met relatie.

Uiteraard worden persoonsgegevens van relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Onderwatersport Vereniging Gelre-Sub zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is vereniging Onderwatersport Vereniging Gelre-Sub.

In dit document waar gesproken wordt over relatie zoals hierboven genoemd, wordt iedere rechtspersoon van 18 jaar en ouder bedoeld. Indien het om minderjarigen gaat, wordt daarmee de ouder/voogd bedoeld.

1.2. Waarvoor verwerken wij je persoonsgegevens

Verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze nodig zijn. De gegevens van de relatie blijven maximaal twee jaar bewaard na het beëindigen van de relatie. Tenzij het om financiële gegevens gaat, dan is Onderwatersport Vereniging Gelre-Sub verplicht deze zeven (7) jaar te bewaren.

1.3 Persoonsgegevens die wij vastleggen

Hieronder wordt een uitwerking gegeven waarvoor de persoonlijke gegevens van leden wordt gebruikt. Het doel is altijd als eerste genoemd, en daarna zijn de gegevens benoemd.

Infoblad en Gelre Sub kalender

 • Voor toesturen infoblad:
  • Geslacht, voornaam, tussenvoegsel en achternaam, adres (straatnaam, huisnummer, postcode, plaatsnaam en land)
 • Voor verwerken op kalender:
  • Geboortedatum
 • Inhoudelijk in de info:
  • Voornaam, tussenvoegsel en achternaam
  • Meer informatie als iemand zelf een artikel aanlevert, dit ligt ter beoordeling aan het lid zelf
 • Voor correspondentie:
  • Emailadres

Activiteiten zwembad en buitenwater

 • Zwembad
  • Emailadres
  • Naam etc op aanwezigheidslijst voor de jaarverslagen, noodnummer, telefoonnummer en naam van contact
 • Voor de oppervlakte coördinator tijdens de duik
  • Emailadres, noodnummer, telefoonnummer en naam van contact, Naam etc op aanwezigheidslijst voor de jaarverslagen, inkijken en verwerken gegevens logboek (inclusief medische verklaring voor duiken)

Zeelandweekend

 • Voor het uitnodigen van leden
  • Emailadres, voornaam, tussenvoegsel en achternaam, kenteken auto
 • Tijdens weekend
  • Noodnummer, telefoonnummer en naam van contact, brevettering

Penningmeester

 • Voor het innen van jaarlijkse contributie
  • Voornaam, tussenvoegsel en achternaam, geboortedatum, geslacht, emailadres, Iban nummer

Secretariaat

 • Voor beheer van ledenadministratie
  • Voornaam, tussenvoegsel en achternaam, geslacht, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats en land, iban nummer, emailadres, geboortedatum, duikbrevetten en EHBO/AED registratie, noodnummers, inclusief contactgegevens, registratie bij vereniging Gelre Sub, registratie in opleiding bij Educa Sub

Algemene communicatie tussen leden

 • Alle leden krijgen maximaal 4 keer per jaar een lijst voor communicatie tussen leden. Hiervoor kan email en whatsapp worden gebruikt.
  • Voornaam, tussenvoegsel en achternaam, emailadres, mobiel telefoonnummer

1.4. Administraties

Onderwatersport Vereniging Gelre-Sub voert een aantal administraties om de vereniging draaiende te houden. Hierbij minimaliseren we de persoonsgegevens in het systeem, maar voldoende om een goede administratie te kunnen voeren.

 • WEBSITE VERENIGING: trainings- en evenementenrooster
 • LEDENADMINISTRATIE: deze administratie is tevens ondergebracht bij de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB)
 • Contributieadministratie: applicatie van onze bank
 • CORRESPONDENTIE: Editoo voor verzenden van ons clubblad

1.5. E-mail

Onderwatersport Vereniging Gelre-Sub verstuurt nieuwsbrieven en uitnodigingen via e-mail om haar relaties en leden te informeren over de ontwikkelingen binnen de vereniging en evenementen aan te kondigen. Je kunt altijd de toestemming voor het versturen van e-mail intrekken door de afmeldlink in de e-mail te gebruiken of door te antwoorden op de e-mail.

1.6. Foto’s en video’s en sociale media

Gedurende evenementen of opleidingen kunnen er foto’s en/of video’s door elk willekeurig lid worden genomen. Deze foto’s en/of video’s kunnen op een van de websites van Onderwatersport Vereniging Gelre-Sub of social media terechtkomen. Bij het plaatsen op een van deze media wordt door de maker van de foto en of video altijd beoordeeld of ze niet aanstootgevend zijn. Indien je van mening bent dat er toch een foto op staat die je privacy aantast, stuur dan een e-mail naar het secretariaat onder vermelding van de referentie naar de foto/video.

Onderwatersport Vereniging Gelre-Sub heeft geen invloed op foto’s en video’s die gemaakt zijn door derden en die geplaatst zijn op social media. Indien je van mening bent dat de vereniging hier een rol in speelt of kan spelen om de betreffende foto’s/video’s te verwijderen, neem dan contact op met met secretariaat met een duidelijke verwijzing waar het materiaal zich bevindt. Onderwatersport Vereniging Gelre-Sub zal hier dan advies geven of helpen om het materiaal te verwijderen. Ben je er wel van bewust dat eenmaal geplaatste gegevens op social media zich moeilijk laten verwijderen. Hierin heeft Onderwatersport Vereniging Gelre-Sub geen verantwoordelijkheid, tenzij door Onderwatersport Vereniging Gelre-Sub zelf geplaatst.

1.7. Recht van verzet

Indien je in het geheel geen prijs stelt op nieuwsbrieven of aankondigingen van evenementen, stuur dan een e-mail naar het secretariaat met de beschrijving welke informatie je niet meer wil ontvangen.  Indien je informatie wenst over welke gegevens wij vastgelegd hebben, of wil je gegevens wijzigen, neem dan contact op met het secretariaat.

1.8. Gebruik van persoonsgegevens door derden

Onderwatersport Vereniging Gelre-Sub laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

1.9. Social media

Onderwatersport Vereniging Gelre-Sub volgt actief hiervoor het internet en socialmediakanalen, zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram. Hierbij spant Onderwatersport Vereniging Gelre-Sub zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of er proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. Onderwatersport Vereniging Gelre-Sub is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan haar socialmediakanalen of de content op haar socialmediakanalen.

1.10. Websites van Onderwatersport Vereniging Gelre-Sub en andere websites

Op de websites van Onderwatersport Vereniging Gelre-Sub tref je een aantal links aan naar andere websites. Onderwatersport Vereniging Gelre-Sub draagt echter geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens, tenzij het een leverancier van Onderwatersport Vereniging Gelre-Sub is. Lees hiervoor de (aanvullende) privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die je bezoekt. De volgende websites vallen onder verantwoording van Onderwatersport Vereniging Gelre-Sub:

 • https://www.gelre-sub.nl

2. TENSLOTTE

2.1. Vragen

Heb je na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je deze richten aan: Onderwatersport Vereniging Gelre-Sub, onderwerp Privacy en gebruik het emailadress van het secretariaat.

2.2. Wijzigingen privacybeleid

Onderwatersport Vereniging Gelre-Sub behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Wij adviseren je dan ook om regelmatig op onze website te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Onderwatersport Vereniging Gelre-Sub een belangrijke wijziging doorvoert die gevolgen heeft voor de wijze waarop Onderwatersport Vereniging Gelre-Sub de persoonsgegevens van relaties verwerkt, dan maken wij dit kenbaar via berichtgeving via de email ledenlijst en in ons clubblad Info.

2.3. Verantwoording

Voor het toepassen en uitvoeren van dit privacybeleid is het bestuur van Onderwatersport Vereniging Gelre-Sub verantwoordelijk.